Allmänna villkor för maskiner och utrustning

 § 1 Tillämplighet 
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan oss och hyrestagare.

§ 2 Leverans 
Allt hyresmaterial levereras fritt från vår butik på Stjärngatan 17 i Vännäs och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till oss. Frakter, utkörning och leveranser bekostas av hyrestagaren.

§ 3 Reklamation 
Hyresmaterial levereras av oss i fullgott skick. Eventuell anmärkning skall direkt meddelas till oss. Även under hyresperioden. Läs mer under § 10.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning

För företag: 

Hyran är i huvudsak baserad per byggdag, 5-dagars arbetsvecka, mellan 07:00-16:00. Används materialet helgdagar debiteras även hyra för dessa dagar. 7-dagars vecka debiteras som regel alltid för bl.a. bygggtorkar, elvärmare, tjältinare, eldrivna pumpar och tillbehör för nämnda maskiner. Hyran är baserad på drift i högst 8 timmar per dygn, används materialet mer än 8 tim /dygn debiteras skifttillägg.
Ovanstående specificerade maskiner är däremot undantagna skifttillägg. Hyra debiteras även under semesterperioder om inget annat är överenskommet.

För privatpersoner: 
Samtliga hyresartiklar debiteras per kalenderdag.  Hyrestiden börjar kl. 7 och återlämnas maskinen senast kl. 8 dagen efter blir det 1 Dags debitering. Debiteringen löper på tills maskinen återlämnas.
För vissa trädgårdsmaskiner finns 4 timmars debitering. måndag till fredag 7-11 eller 12-16. Vilka maskiner det gäller finns upptagna på hemsidan under respektive maskin.
Lämnas hyresartikeln tillbaka efter avtalat tid debiteras ytterligare kalenderdagar.

Legitimationskontroll är obligatorisk vid utlämning av hyresmateriel.

§ 5 Överlåtelse 
Hyresmaterial får inte utan vårt medgivande användas av annan än hyrestagaren. Det Innefattar även vidareuthyrning.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla oss underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och vi skall obehindrat kunna ha tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållanden för vilka de är avsedda för i enlighet med av oss meddelade föreskrifter för drift.

§ 7 Tillsyn och vård 
Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyrt materiel väl, kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Likaså rätt strömstyrkor för eldriven hyresmateriel och ej överstigande av max/watt på elverk.
Ha för vana att göra daglig tillsyn och kontroll av maskin.
Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick.
Maskiner med förbränningsmotor skall alltid tankas innan återlämnandet. För ej väl rengjort materiel eller ej tankat bränsle, debiteras kunden kostnaden för rengöring (minst 249 kr + moms) och tankning (20 /liter + moms). 

§ 8 Skador och förluster 
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyres-materielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Förlorat hyresmaterial debiteras till restvärde som värderas av oss.

§ 9 Reparationer 
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av oss. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren med undantag då maskinen hyrts med separat debiterad hyra för specificerade slitdelar.
Reparationer därutöver får inte utföras utan vårt medgivande.
Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

§ 10 Följdskador och driftavbrott 
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredjeman i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Vid eventuellt driftavbrott för att maskinen/verktyget inte går som det ska eller att den har gått sönder så ska det anmälas till oss direkt. via telefon 072-7320402
på mejl till risbergsmaskinuthyrning@gmail.com Detta för att ge oss en chans att få igång maskinen/verktyget.
Vi ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leverans-förseningar av förhyrt materiel.

§ 11 Försäkring 
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.
En sådan försäkring ingår som regel ej i ordinarie tecknade försäkringar. Vi påför därför automatiskt en speciell hyrförsäkring som debiteras med 6% på hyresbeloppet och självrisken reduceras till 4400 kr + moms per skadetillfälle, dock max 50% av maskinens nyvärde. Vill du inte teckna försäkringen så säger du till oss i förväg. Fullständiga försäkringsvillkor kan erhållas på begäran.

$12 Slitagekostnader
Till våra slip- och kap-maskiner tillkommer det slitagekostnad på diamantverktyg. Minsta slitagedebitering är 0,3 mm.

§ 13 Betalningsvillkor 
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
För alla hyrestagare som erhållit godkänd kredit sker fakturering till betalningstid enligt överenskommelse. Ränta på förfallna fakturor debiteras alltid till 10% ränta som angivits på hyresavtal / följesedlar.
Faktureringsavgift debiteras på varje faktura med 20 kr exkl. moms. Kan du ta emot E-faktura via mejl utgår ingen avgift. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelse avgifter och ränta i efterhand.
Vi är en kontantfri butik! 
Swish gäller för privatkunder och kunder som ej erhållit kredit. I vissa fall kan förskott begäras. Faktura kan erbjudas efter ök.

Vid löpande långtidshyra kommer maskinhyra att faktureras per den sista dagen i varje månad.

§ 14 Återtagande 
Om kunden / hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på kunden / hyrestagarens bekostnad.

§ 15 Force majeure 
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant son hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP 

Vi förbehåller oss äganderätt till sålda varor till dess att full betalning erlagts. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet att för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid enligt överenskommelse, för-behåller vi oss rätten att omgående återtaga såld vara. Beträffande betalningsvillkor hänvisas till §12 enligt ovan. Garantier för sålda varor hänvisas till respektive varumärkes garantivillkor.

Vårt produktutbud

Vi är medlemmar i Hyreskedjan

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.